اولین میز گرد عاشورایی با حضور اساتید جامعه شناسی محرم ۱۳۹۸