آدرس:

تهران ، تهرانسر ، میدان کمال الملک ، خیابان شهید دمیرچی لو(دوم) ، دبیرستان سلام ندای اندیشه
تلفن:

6642 4452 – 9909 4451

9213 4453 – 4461 4450